Kyrkoby skola

Plan för förebyggande av mobbning

Mobbning är om en eller flera elever upprepade gånger trakasserar en annan elev. Eleven kan bli retad, hånad, knuffad, utfrusen, eller isolerad. Mobbningen ligger i själva upprepningen. Trakasserierna sker vid upprepade tillfällen, ofta dagligen och under en längre tid.

Mobbning är ett gruppfenomen. Mobbningen bör inte behandlas enbart som ett problem mellan mobbaren och den mobbade. Åtgärder bör också riktas mot hela gruppen, eftersom de flesta av barnen på ett eller annat sätt deltar i mobbningen. De som inte själva aktivt går till anfall mot offret är mobbarens uppmuntrare, medlöpare samt de passiva åskådarna.

Förebyggande av mobbning

Kyrkoby skola är en relativt liten skola vilket ger de vuxna möjlighet till god överblick över eleverna. Skolan har ett gott samarbete vuxna emellan och tröskeln att ta kontakt med lärarna är inte hög. I och med att skolans personal har kontakt med Eftermiddagsklubben skapas ett nätverk av vuxna som följer med hur eleverna trivs i skolan.
Skolan har också tydliga ordningsregler som är utarbetade tillsammans med eleverna samt föräldrarna. Reglerna gås noggrant igenom så att alla är medvetna om och försöker följa dem. Eleverna lärs att ta eget ansvar för sitt handlande.

Det är viktigt med en kontinuerlig rastövervakning. Under lektionerna följer läraren med elevernas beteende mot varandra och tillrättavisar vid behov. Det är bra om en vuxen hinner övervaka eleverna i farstun då de kommer in efter rasten och går ut efter lektionen. Läraren skall också sträva till att vara i klassrummet då eleverna kommer in. Eleverna uppmanas att berätta för läraren om någonting hänt.

Vid elevernas självutvärdering samt vid utvecklingssamtalen uppmärksammas elevens trivsel i skolan. Därutöver kan läraren be eleverna skriva brev till klassläraren där de kan berätta hur de trivs i skolan, vad de gjort, vad de tycker om eller vad som är svårt eller om det är något speciellt de vill ta upp (alla skriver!). Detta kan göras i samband med veckoutvärderingen i slutet av veckan. Vid behov kan också en enskild tid ges för eleverna att diskutera brevets innehåll med läraren. De som ännu inte kan skriva diskuterar direkt med läraren. I stället för brev kan en utarbetad enkät användas.

Övriga idéer för att förebygga mobbning är t.ex. klassens gemensamma mål, vänvecka med en "hemlig vän", temadagar, ledda rastaktiviteter, vänskapsövningar, vänelevsverksamhet, övningar i gruppdynamik samt samarbetsövningar.

Kamratstödjare (utses vid behov)

I varje klass utser lärarna kamratstödjare för en eller två terminer. Elever och föräldrar informeras om vem som som är kamratstödjare. Kamratstödjarna samlas varannan eller var tredje vecka och rapporterar till lärarna om de sett eller hört något som kan tyda på mobbning. Lärarna besluter på basen av en muntlig eller skriftlig rapport om hjälp och åtgärder tillsammans med kamratstödjarna och informerar föräldrarna därom.
Till kamratstödjarnas uppgifter hör också att uppmärksamma ensamma elever och i mån av möjlighet ta med dessa i lekar och prata med dem. De ska också helst samarbeta och de yngre eleverna kan be om hjälp av de äldre som då kan ingripa i en mobbningssituation. Kamratstödjarna bör informeras om tystnadsplikt och skriver under en överenskommelse om sitt handlande då de inleder sin uppgift.

Att ingripa vid mobbning

1.  Lärarna har enskilda samtal med mobbaren/mobbarna och den mobbade.
2.  Lärarna har samtal med medlöparna.
3.  Hemmen kontaktas.
4.  Kontinuerlig uppföljning är viktig och de enskilda samtalen fortsätter med jämna mellanrum.
5.  Stödåtgärder, stödsamtal för de inblandade kan vara nödvändigt. Samtal kan föras med specialläraren, kuratorn,
     hälsovårdaren eller någon utomstående. De passiva åskådarna kan behöva gruppsamtal i klassen.

Ansvarspersoner i mobbningsfrågor är skolans lärare samt övriga vuxna och i sista hand skolans föreståndare.